Odporność chemiczna materiałów PE PEHD i PP



W tabeli przedstawiono wykaz mediów i ich maksymalnych stężeń w warunkach normalnych normalnych, tj. w temp.do 20 st. C.

Medium: Stężenie:
H2SO4 kwas siarkowy, handlowy akumulatorowy 98%
AlCl3 chlorek glinu nasycony
Al2(SO4)3 siarczek glinu nasycony
HCOOH kwas mrówkowy 60%
HCOOH kwas mrówkowy 85%
NH4OH wodorotlenek amonu nasycony
CH3COONH4 octan amonu nasycony
NH4Br bromek amonu nasycony
(NH4)2CO3 węglan amonu nasycony
NH4Cl chlorek amonu nasycony
NH4H2PO4 dwufosforan amonu nasycony
NH4F amono fluoryd nasycony
NH4HCO3 wodorowęglan amonu nasycony
(NH4)2HPO4 fosforan dwuamonu nasycony
NH4NO3 azotan amonu nasycony
(NH4)3PO4 ortofosforan amonu nasycony
(NH4)2SO4 siarczan amonu nasycony
(NH4)2S siarczek amonu nasycony
BaCO3 węglan baru zawiesina
BaCl2 chlorek baru (II) nasycony
Ba(OH)2 wodorotlenek baru nasycony
Ba(NO3)2 azotan baru nasycony
BaSO4 siarczan baru zawiesina
BaS siarczek baru zawiesina
PbSO4 siarczan olowiu zawiesina
CdCl2 chlorek kadmu nasycony
Cd(CN)2 cyjanek kadmu nasycony
CdSO4 siarczan kadmu nasycony
Ca(CH3COO)2 octan wapnia nasycony
CaBr2 bromek wapnia nasycony
CaCO3 węglan wapnia zawiesina
CaCl2 chlorek wapnia nasycony
CaF2 fluoryt wapnia zawiesina
Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia zawiesina
Ca(NO3)2 saletra wapniowa nasycony
CaSO4 siarczan wapnia zawiesina
CaS siarczek wapnia zawiesina
CaSO3 węglan wapnia zawiesina
Cl2  xH20 woda chlorowa każde stężenie
C3H2OH(COOH)3 hydroksykwas trikarboksylowy 10%
Trilon C sól pentasodowa kwasu dietylenotriaminopentaoctowego -
Dungsalze sole nawozów nasycony
FeCl2 chlorek żelaza (II) nasycony
FeCl3 chlorek żelaza (III) nasycony
FeClSO4 siarczan żelaza (III) nasycony
FeSO4 siarczan żelaza (II) nasycony
CH3COOH kwas octowy 60%
CH3COOH kwas octowy 80%
C2H4N2(CH2COOH)4 Trilon B -
(CH2OH)2 glikol etylowy technicznie czysty
HF fluorowodór 75%
HCHO formaldehyd 40%
HOCH2COOH kwas hydroksyoctowy nasycony
CO(NH2)2 mocznik nasycony
N2H4 x H2O hydrazyna 24%
Trilon D Trilon D -
(NH2OH)2 x H2SO4 hydroxylamina x kwas siarkowy 12%
KOH wodorotlenek potasu 50%
KAl(SO4)2 ałun glinowo potasowy nasycony
K3BO3 boran potasu nasycony
KBrO3 bromian potasu nasycony
KBr bromek potasu nasycony
K2CO3 węglan potasu nasycony
KClO3 chloran potasowy nasycony
KCl chlorek potasu nasycony
KCN cyjanek potasu nasycony
KF fluorek potasu nasycony
K3[Fe(CN)6] żelazocyjanek potasu nasycony
K4[Fe(CN)6] żelazocyjanek potasu nasycony
KHCO3 wodorowęglan potasu nasycony
KOCl podchloryn potasu 150 g/l
KJ jodek potasu nasycony
KNO3 azotan potasu nasycony
K3PO4 fosforan potasu nasycony
K2SO4 siarczan potasu nasycony
CuCl2 chlorek miedzi nasycony
CuCN cyjanek miedzi nasycony
Cu(CN)2 cyjanek miedzi (II) zawiesina
Cu(NO3)2 sól miedziowa kwasu azotowego (V) nasycony
CuSO4 siarczan miedzi nasycony
MgCO3 węglan magnezu zawiesina
MgCl2 chlorek magnzeu nasycony
Mg(HCO3)2 wodorowęglan magnzeu zawiesina
MgSO4 siarczan magnezu nasycony
CH3COONa octan sodu nasycony
NaAl(SO4)2 siarczan glinowo-sodowy 30%
NaBr bromek sodu nasycony
Na2CO3 węglan sodu nasycony
NaClO3 chloran sodu nasycony
NaCl chlorek sodu nasycony
NaClO2 chloryn sodowy nasycony
NaCN cyjanek sodu nasycony
Na2Cr2O7 podsiarczyn sodu nasycony
NaHCO3 wodorowęglan sodu nasycony
NaHSO4 siarczan sodu nasycony
NaHSO3 wodorosiarczan sodu nasycony
NaOCl podchloryn sodu 150 g/l
NaNO azotan sodowy nasycony
NaNO2 azotyn sodowy nasycony
Na3PO4 fosforan sodu nasycony
Na2SiO3 metakrzemian sodu nasycony
Na2SO4 siarczan sodowy nasycony
Na2S siarczek sodu nasycony
Na2SiO3 krzemian sodu nasycony
Na2SO3 siarczyn sodu nasycony
Na2B4O7 tetraboran sodu nasycony
Na2S2O3 tiosiarczan sodowy nasycony
NaOH wodorotlenek sodu 50%
NiCl2 chlorek niklu nasycony
Ni(NO3)2 azotan niklu nasycony
NiSO4 siarczan niklu nasycony
N(CH2COOH)3 Trilon A -
H3PO4 kwas fosforowy 95%
HgCl2 chlorek rtęci nasycony
Hg(NO3)2 azotan rtęci nasycony
HgSO4 siarczan rtęciowy nasycony
HNO3 kwas azotowy 55%
HCl kwas solny 37%
H2SO4 kwas siarkowy 98%
AgNO3 azotan srebra nasycony
HBF4 kwas tetrafluoroborowy 50%
(CH3COO)3C3H5 triacetyna technicznie czysty
H2O2 woda utleniona 70%
(CHOH)2(COOH)2 kwas winowy 10%
ZnCl2 chlorek cynku nasycony
Zn(NO3)2 azotan cynku nasycony
ZnSO4 siarczan cynku nasycony
SnCl2 chlorek cynawy nasycony
SnCl4 tetrachlorek cyny nasycony